fraudulent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fraudulent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fraudulent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fraudulent.

Từ điển Anh Việt

 • fraudulent

  /'frɔ:djulənt/

  * tính từ

  mắc tội gian lận; mắc tội lừa lọc

  có ý gian lận, có ý lừa lọc

  do gian lận, do lừa lọc; đi lừa được

  fraudulent gains: những của đi lừa được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fraudulent

  Similar:

  deceitful: intended to deceive

  deceitful advertising

  fallacious testimony

  smooth, shining, and deceitful as thin ice" - S.T.Coleridge

  a fraudulent scheme to escape paying taxes

  Synonyms: fallacious