fraudulent destruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fraudulent destruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fraudulent destruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fraudulent destruction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fraudulent destruction

    * kinh tế

    sự hủy diệt phi pháp