fraudulently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fraudulently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fraudulently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fraudulently.

Từ điển Anh Việt

  • fraudulently

    * phó từ

    gian lận, lậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fraudulently

    in a dishonest and fraudulent manner

    this money was fraudulently obtained