fraudulent advertising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fraudulent advertising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fraudulent advertising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fraudulent advertising.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fraudulent advertising

    * kinh tế

    quảng cáo lừa bịp