fraudulent transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fraudulent transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fraudulent transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fraudulent transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fraudulent transfer

    * kinh tế

    sự chuyển nhượng dối trá