fraudulent use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fraudulent use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fraudulent use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fraudulent use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fraudulent use

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự sử dụng gian lận