ferry fight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry fight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry fight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry fight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ferry fight

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chiến đấu bằng phà