ferry-steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry-steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry-steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry-steamer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ferry-steamer

    * kỹ thuật

    phà

    phà đường sắt