ferry-master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ferry-master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ferry-master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ferry-master.

Từ điển Anh Việt

  • ferry-master

    * danh từ

    người thu tiền phà