express transfer protocol (xtp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

express transfer protocol (xtp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm express transfer protocol (xtp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của express transfer protocol (xtp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • express transfer protocol (xtp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thức chuyển phát nhanh