expected yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expected yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expected yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expected yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expected yield

    * kinh tế

    lợi suất dự kiến