expected maximum transit delay remote - to - local (erl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expected maximum transit delay remote - to - local (erl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expected maximum transit delay remote - to - local (erl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expected maximum transit delay remote - to - local (erl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expected maximum transit delay remote - to - local (erl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thời gian trễ tối đa dự kiến - Đầu xa tới nội hạt