expected time of arrival nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expected time of arrival nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expected time of arrival giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expected time of arrival.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expected time of arrival

    * kinh tế

    thời gian đến dự kiến (của tàu)