expected error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expected error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expected error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expected error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expected error

    * kinh tế

    lỗi dự đoán