expected value of a random variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expected value of a random variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expected value of a random variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expected value of a random variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expected value of a random variable

    * kinh tế

    giá trị kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên