executive recruitment agency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

executive recruitment agency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm executive recruitment agency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của executive recruitment agency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • executive recruitment agency

    * kinh tế

    cơ quan tuyển dụng cán bộ lãnh đạo