executive information system (els) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

executive information system (els) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm executive information system (els) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của executive information system (els).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • executive information system (els)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống thông tin điều hành