executive card manager (ecm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

executive card manager (ecm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm executive card manager (ecm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của executive card manager (ecm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • executive card manager (ecm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị quản lý thẻ thực hành