executive (the branch of government) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

executive (the branch of government) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm executive (the branch of government) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của executive (the branch of government).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • executive (the branch of government)

    * kỹ thuật

    ngành hành pháp