eucalyptus kino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus kino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus kino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus kino.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus kino

    Similar:

    eucalyptus gum: reddish-brown dried gummy exudation from any of several trees of the genus Eucalyptus especially Eucalyptus camaldulensis

    Synonyms: red gum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).