eucalyptus globulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus globulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus globulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus globulus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus globulus

    Similar:

    blue gum: tall fast-growing timber tree with leaves containing a medicinal oil; young leaves are bluish

    Synonyms: fever tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).