eucalyptus oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus oil.

Từ điển Anh Việt

 • eucalyptus oil

  /,ju:kə'liptəsɔil/

  * danh từ

  dầu khuynh diệp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • eucalyptus oil

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  dầu khuynh diệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eucalyptus oil

  an essential oil obtained from the leaves of eucalypts