eucalyptus delegatensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalyptus delegatensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalyptus delegatensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalyptus delegatensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalyptus delegatensis

    Similar:

    alpine ash: tall timber tree with hard heavy pinkish or light brown wood

    Synonyms: mountain oak

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).