escape signal/mode select (es/ms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

escape signal/mode select (es/ms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm escape signal/mode select (es/ms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của escape signal/mode select (es/ms).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • escape signal/mode select (es/ms)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tín hiệu thoát/ Chọn chế độ