employee stock ownership plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

employee stock ownership plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm employee stock ownership plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của employee stock ownership plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • employee stock ownership plan

    * kinh tế

    kế hoạch quyền sở hữu cổ phiếu của người làm công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • employee stock ownership plan

    a program under which employees regularly accumulate shares and may ultimately assume control of the company

    Synonyms: ESOP