employee share ownership plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

employee share ownership plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm employee share ownership plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của employee share ownership plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • employee share ownership plan

    * kinh tế

    kế hoạch chuyển quyền sở hữu cổ phần cho người làm công

    kế hoạch chuyển quyền sở hữu công ty cho người làm công