eject key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eject key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eject key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eject key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eject key

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phím đẩy