dud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dud.

Từ điển Anh Việt

 • dud

  /dʌd/

  * danh từ, (từ lóng)

  bù nhìn, người rơm (đuổi chim) ((cũng) dud man)

  đạn thổi, bom không nổ

  người vô dụng, người bỏ đi; kế hoạch vô dụng, kế hoạch bỏ đi

  (số nhiều) quần áo; quần áo rách

  * tính từ

  giả mạo; vô dụng, bỏ đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dud

  failing to detonate; especially not charged with an active explosive

  he stepped on a dud mine

  Similar:

  flop: someone who is unsuccessful

  Synonyms: washout

  misfire: an explosion that fails to occur

  turkey: an event that fails badly or is totally ineffectual

  the first experiment was a real turkey

  the meeting was a dud as far as new business was concerned

  Synonyms: bomb