misfire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misfire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misfire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misfire.

Từ điển Anh Việt

 • misfire

  /'mis'faiə/

  * danh từ

  phát súng tịt; đạn không nổ; động cơ không nổ

  * nội động từ

  không nổ, tắt (súng, động cơ...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • misfire

  an explosion that fails to occur

  Synonyms: dud

  fail to fire or detonate

  The guns misfired

  Similar:

  miss: a failure to hit (or meet or find etc)