define style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

define style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm define style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của define style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • define style

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    định nghĩa kiểu