define name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

define name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm define name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của define name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • define name

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    định nghĩa tên