define method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

define method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm define method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của define method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • define method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp định nghĩa