defined assignment statement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

defined assignment statement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm defined assignment statement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của defined assignment statement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • defined assignment statement

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh gán được định nghĩa

    lệnh gán xác định