define statement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

define statement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm define statement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của define statement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • define statement

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    câu lệnh định nghĩa