define-the-file (dtf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

define-the-file (dtf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm define-the-file (dtf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của define-the-file (dtf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • define-the-file (dtf)

    * kỹ thuật

    định nghĩa tập tin

    toán & tin:

    xác định tập tin