cutting out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutting out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutting out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutting out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cutting out

  * kỹ thuật

  sự cắt

  sự xẻ rãnh

  xây dựng:

  sự cưa (đứt)

  sự gọt giũa

  sự lấy phôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet