craft union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

craft union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm craft union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của craft union.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • craft union

    * kinh tế

    hiệp hội thợ thủ công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • craft union

    a labor union whose membership is restricted to workers in a particular craft