craft fair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

craft fair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm craft fair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của craft fair.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • craft fair

    a fair at which objects made by craftsmen are offered for sale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).