craft risks clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

craft risks clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm craft risks clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của craft risks clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • craft risks clause

    * kinh tế

    điều khoản về rủi ro thuyền nhỏ