craft-guild nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

craft-guild nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm craft-guild giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của craft-guild.

Từ điển Anh Việt

  • craft-guild

    /'krɑ:ftgild/

    * danh từ

    phường hội (thủ công)