confess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confess.

Từ điển Anh Việt

 • confess

  /kən'fes/

  * động từ

  thú tội, thú nhận

  to confess one's fault: nhận lỗi

  to confess to having done a fault: thu nhận có phạm lỗi

  (tôn giáo) xưng tội; nghe xưng tội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • confess

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thú nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • confess

  confess to a punishable or reprehensible deed, usually under pressure

  Synonyms: squeal, fink

  confess to God in the presence of a priest, as in the Catholic faith

  Similar:

  concede: admit (to a wrongdoing)

  She confessed that she had taken the money

  Synonyms: profess