computerized translation system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computerized translation system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computerized translation system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computerized translation system.

Từ điển Anh Việt

  • Computerized Translation System

    (Tech) Hệ Thống Dịch Điện Toán Hóa