computerized market timing system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computerized market timing system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computerized market timing system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computerized market timing system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computerized market timing system

    * kinh tế

    hệ thống điều chỉnh thị trường bằng máy tính