computerized budget sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computerized budget sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computerized budget sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computerized budget sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computerized budget sheet

    * kinh tế

    bảng dự đoán điện toán hóa (xử lý bằng máy điện toán)