complement on two nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complement on two nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complement on two giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complement on two.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complement on two

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần bù theo hai