collector tilt angel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collector tilt angel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collector tilt angel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collector tilt angel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collector tilt angel

    * kỹ thuật

    góc nghiêng của bộ gom