collectorship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collectorship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collectorship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collectorship.

Từ điển Anh Việt

  • collectorship

    xem collector