collector furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collector furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collector furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collector furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collector furnace

    * kỹ thuật

    lò góp