chin-wag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chin-wag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chin-wag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chin-wag.

Từ điển Anh Việt

  • chin-wag

    /'tʃinwæg/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự trò chuyện huyên thiên

    to have a chin-wag with someone: trò chuyện huyên thiên với ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet