charles kettering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charles kettering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charles kettering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charles kettering.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • charles kettering

    Similar:

    kettering: United States electrical engineer who made numerous automotive improvements (including the electric starter) (1876-1958)

    Synonyms: Charles Franklin Kettering

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).